هوش اجتماعی چیست

مفهوم هوش اجتماعی

هوش اجتماعی چیست هوش اجتماعی برای موفقیت بسیار مهم تر از هوش آکادمیک است.ما انسان ها دارای ۱۰هوش متفاوت هستیم که هوش اجتماعی مربوط به روابط ما می شود. این نوع هوش به میزان توانایی ما برای ارتباط با اطرافیان و جهان اطراف ما گفته می شود.که خود شامل ۱۳ مهارت است.مهارت هایی مانند برقراری […]