معرفی انواع هورمون شادی و را‌ه‌های افزایش آن

انواع هورمون شادی و را‌ه‌های افزایش آن

معرفی انواع هورمون شادی و را‌ه‌های افزایش آن انواع هورمون شادی و را‌ه‌های افزایش آن معمولا هورمون‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی، ازسویی احساسات ما را متعادل نگه‌ می‌دارند و ازسویی‌دیگر تحت‌ تأثیر سبک زندگی ما و عوامل وابسته به آن قرار دارند. هرچند سبک‌ زندگی افراد و عوامل مرتبط با آن ممکن است تأثیر زیادی بر […]