انواع مواد مخدر و اثرات مخرب انها

انواع مواد مخدر و مضرات ان

انواع مواد مخدر و اثرات مخرب انها ، فرآورده هاى گیاهان خشخاش، شاهدانه، کوکا و ترکیبات شیمیایى مشابه که مصرف آنها موجب اعتیاد می‏ گردد. در سایت راز ثروت به انواع مخدر و اثرات مخرب ان میپردازیم.   انواع مواد مخدر:   ۱-سستی زا ۲-توهم زا ۳-توان افزا   مواد سستى ‏زا: موادى هستند که […]