تعریف پولشویی به زبان ساده

تعریف پولشویی به زبان ساده

تعریف پولشویی به زبان ساده شاید شما هم تا به حال به مفهوم اصلی پولشویی توجه نکرده اید. ولی باید بدانید هر نوع اقدام برای پنهان کردن یا عوض کردن درآمدهای نامشروعی که افراد دارند، ولی به نحوی برای دیگران بیان میکنند که این منبع درآمد از منابع نامرئی سرچشمه میگیرند. این اعمال زمانی اتقاق […]