سرمایه گذرای

سرمایه گذاری

سرمایه گذرای سرمایه گذاری ابزاری برای کسب دارایی است. اما فقط برای کسب دارایی استفاده نمیشود هرکسی که برنامه سرمایه گذاری را انتخاب کند ابزراهای زیادی برایش وجود دارد، که میتوان به وسیله آنها شروع کار باسرمایه کم را آسان کرد. در واقع سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن مبلغ مشخصی برای کار، که نیاز به […]