نحوه مدیریت کردن خود

نحوه مدیریت کردن خود

نحوه مدیریت کردن خود خود را مدیریت کردن نیروی بسیار قوی است که در هنگام تصمیم گیری های درست و ابتکارانه به فرد کمک میکند. اکثر رفتارهای یک فرد که قابلیت خود مدیریتی را دارند پنهان هستند. این رفتارها عبارتند از: اگاهی داشتن در مورد خود، تنظیم کردن اهداف خود، مثبت فکر کردن، ارتباط قوی […]