عوامل بحرانی موفقیت CSF

عوامل بحرانی موفقیتcsf

عوامل بحرانی موفقیت CSF عوامل بحرانی موفقیت (Critical Success Factors) که به اختصار CSF خواهیم نامید، ابزاری ضروری برای شناسایی مجموعه فعالیت‌هایی است که باید انجام شود تا بتوانید به اهداف و ماموریت‌های کسب‌وکار یا پروژه خود دستیابی پیدا کنید. با تعریف CSF‌های خود، می‌توانید نقطه مرجع مشترکی برای هدایت و ‌اندازه‌گیری میزان موفقیت خود […]