الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان

الگوهای تصمیم گیری

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان تصمیم گیری فرایندی چند مرحله ایست که طی آن فرد تصمیم گیرنده باید طی یک یا چند مرحله از میان گزینه ها و راهکارهای موجود چندین گزینه را بررسی و در نهایت مطلوبترین گزینه را انتخاب کند.  در مرحله انتخاب تصمیم گیرنده با تجزیه و تحلیل گزینه ها بهترین گزینه و […]