پاک کردن ذهن از فکرهای منفی

پاک کردن ذهن از فکرهای منفی

پاک کردن ذهن از فکرهای منفی بهتر است بدانید که ذهن تمام افراد به فکرهای منفی عادت کرده است. و علت این اتفاق عملکرد مغز است که به سمت فکرهای منفی میرود. پس باید تصمیم بگیرم خودمان برای پاک کردن فکرهای منفی اقدام کنیم. ولی نباید کاری کنیم که به زور از دست فکرهای منفی […]

چگونه با پس انداز کردن ثروتمند شویم

چگونه با پس انداز کردن ثروتمند شویم

چگونه با پس انداز کردن ثروتمند شویم اکثر مردم دوست دارند بدانند که با پس انداز کردن چطور میتوانند ثروتمند شوند. اولین چیزی که به ذهن افراد از پس انداز کردن میرسه باک است. همه فکر میکنند فقط با گذاشتن پول نزد بانک میتوانند پس انداز کنند. تا اگر روزی به مشکل بر خوردن از […]