پاک کردن ذهن از فکرهای منفی

پاک کردن ذهن از فکرهای منفی

پاک کردن ذهن از فکرهای منفی بهتر است بدانید که ذهن تمام افراد به فکرهای منفی عادت کرده است. و علت این اتفاق عملکرد مغز است که به سمت فکرهای منفی میرود. پس باید تصمیم بگیرم خودمان برای پاک کردن فکرهای منفی اقدام کنیم. ولی نباید کاری کنیم که به زور از دست فکرهای منفی […]