راه های کنترل خشم

راه های کنترل خشم

راه های کنترل خشم همه ما در طول روز احساس های متفاوتی را تجربه می کنیم مانند: ناراحتی،شادی، نفرت، ترس و خشم. خشم حالتی عاطفی و احساسی طبیعی است که همه انسان‌ها با درجات مختلفی آن را در زندگی خود تجربه می‌‌کنند؛ بنابراین خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام رویارویی با محرک‌‌های نامناسب محیطی […]