تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست

حسابداری و حسابرسی

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست از زمانهای گذشته که فعالیت های اقتصادی بسیار ساده بودند، تا امروز که روابط تجاری گسترده رواج یافته اند؛ کنترل حساب ها و سود و زیان و ثبت و نگه داری آن در دفاتر مرسوم بوده است. در عصر حاضر (عصر اطلاعات) شخصی در زمینه تصمیم گیری اقتصادی موفق تر […]