تورم چیست

تورم چیست

تورم چیست اقتصاددانها از پدیده تورم تعریف های گوناگونی ارائه داده اند که یکی از دلایل گوناگونی تعریف ها بی توجهی به انواع تورم و تمایز آنها از یکدیگراست.ازاین روی هنوز تعریفی جامع که مورد توافق همه صاحب نظران باشد از آن ارائه نشده است.لکن در میان تعریفهای متفاوت برخی کامل تراز دیگر تعریف هاست، […]