تاثیر باور مثبت روی زندگی شما

تاثیر باور مثیت در زندگی ما

  تاثیر باور مثبت روی زندگی شما،هرکسی از دیدگاه خودش میتونه معنا و درک متفاوتی از این کلمه داشته باشه. امروز می خواهیم، در مورد باور مثبت با شما صحبت کنیم، ابتدا در مورد کلمه باور می خواهیم بحت کنیم اینکه باور به چه معنا است؟ کلمه باور مثبت و انرژی مثبت که خیلیم پرکاربرده، […]