برای موفقیت بی خیال این چیزها شوید

برای موفقیت بی خیال این چیزها شوید

برای موفقیت بی خیال این چیزها شوید، فارغ از سن، نژاد، زادگاه و شغل، موفق شدن چیزی است که همه‌ی ما خواهان آن هستیم، با وجودِ این وجه اشتراک، از یک سو تعریف هر یک از ما از موفقیت با دیگری متفاوت است و از سوی دیگر، خواستنِ موفقیت یک چیز است و رسیدن به […]