کتاب الکترونیکی انسان در جستجوی معنا

کتاب الکترونیکی انسان در جستجوی معنا

کتاب الکترونیکی انسان در جستجوی معنا ،برای همه‌ٔ ما لحظاتی در زندگی وجود داشته که احساس کرده‌ایم دیگر قادر به ادامهٔ زندگی نیستیم؛ زمانی که همهٔ آرزو‌ها و خواسته‌هایمان را از دست رفته می‌بینیم و رنجی را متحمل می‌شویم که شاید نقشی در به وجود آمدن آن نداریم. در این لحظات که آن‌ها را به […]