روزجهانی معلولان

روز جهانی معلولان

روزجهانی معلولان معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود. نامگذاری روز جهانی معلولین و هدف از آن روز […]