چطوراهداف خود را شناسایی کنیم؟

چطور اهداف خود را شناسایی کنیم

  چطوراهداف خود را شناسایی کنیم؟،شناسایی اهدافی که داریم جز اولین مراحل رسیدن به موفقیت می‌باشد. یعنی اینکه بدانیم چه چیزی می‌خواهیم و در صورت رسیدن به آن می‌توانیم خودمان را شخصی بدانیم که به موفقیت رسیده است؟ آیا می‌دانید انگیزه‌های واقعی شما برای اهدافتان کدامند؟ چه چیزهایی منجر به موفقیت و یا شکست شما […]