مدیریت انتقاد و انتقاد کردن

مدیریت انتقاد و انتقاد کردن

مدیریت انتقاد و انتقاد کردن ، یکی از مؤثرترین جنبه‌های آموزش و تقویت شهامت، یادگیری کنترل انتقادات است و اینکه بدانیم انتقاد و انتقاد پذیری چیست؟ قبل از اینکه بدانیم انتقاد و انتقاد پذیری چیست؟ بهتر است درک کنیم که انتقاد یک هدیه است. اگر کمی شما به خودتان یک تلنگر کوچک بزنید متوجه می‌شوید […]