روشهایی برای تقویت روحیه

روشهایی برای تقویت روحیه

روشهایی برای تقویت روحیه ،تقویت روحیه برای موفقیت در زندگی و کار  با پیروی کردن از چند راه و اصل بسیار ساده اما موثر و موفقیت آمیز امکان پذیر  است. که با دانستن آنها زندگی اجتماعی و کاری شادی خواهید داشت. در این مقاله می خواهیم تمام راه و روش ها  که برای تقویت روحیه […]

چگونه از دیگران انتقاد کنیم

روش های انتقاد سازنده

چگونه از دیگران انتقاد کنیم هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های […]