انتظارات بی‌جا مانع خوشبختی شماست

انتظارات بی جا مانع خوشبختی شماست

انتظارات بی‌جا مانع خوشبختی شماست،گاهی از دیگران توقع داریم برای ما کاری انجام دهند یا با ما رفتار خاصی داشته باشند. در بعضی مواقع این انتظار ما بجا و درست است، ولی در بسیاری از موارد انتظار بی‌جایی داریم و برآورده‌نشدن آن موجب ناامیدی و دلسردی ما می‌شود و روی روابط ما با دیگران تأثیر […]