ترویج کارآفرینی چیست.

ترویج کارآفرینی

ترويج كارآفريني ترویج کارآفرینی را میتوان تلاشی برای توسعۀ فرهنگ، اندیشه و اقدامات کارآفرینانه در بین افراد و گروه های مختلف جامعه دانست؛ به طوری که ایجاد فضای کارآفرینانه در جامعه را می توان هدفی بلندمدت برای برنامه های ترویج کارآفرینی به شمار آورد.یعقوبی(2009) در کوتداه مددت نیزبه اهدافی نظیر افزایش انگیزه، توانمندی، مهارت و […]