الگوی مناسب برای فرزندمان باشیم

الگوی مناسبی برای فرزندانمان باشیم

الگوی مناسب برای فرزندمان باشیم ، والدین، الگوهاى طبیعى فرزندان هستند و فرزندان به رفتار و حرکات والدین توجه میکنند و الگو برداری میکنند . در سایت راز ثروت به موضوع الگوی مناسب بودن برای فرزندمان میپردازیم. همچون من عمل مکن، به گفته ‏ى من عمل کن «کودکان از والدین خود تقلید می‌‏کنند و على […]