برای غلبه بر کمال گرایی اقدام کنید

برای غلبه بر کمالگرایی اقدام کنید

برای غلبه بر کمال گرایی اقدام کنید،کمال گرایی چیست؟ ایا غلبه بر کمال گرایی کار درستی است؟ اگر کمال‌گرایی وجود نداشت، دنیا چگونه می‌شد؟ در دنیایی که در آن اثری از کمال گرایی نیست، کارها رو به بهبود پیش خواهند رفت یا وخامت؟ آیا فرد کمال گرا همان کسی نیست که خودش را وقف بهسازی […]