پرورش استعداد خدادادی

فرآیند پرورش استعداد خدادادی

پرورش استعداد خدادادی نیازمند اقدام عملی برای تحقق آن توسط افراد است.اگر استعداد ذاتی با کمک نیروی خواسته ها باشد دستیابی به اهداف میسر خواهد بود. نخست باید تغییر دیدگاه از نخواستن به خواستن اتفاق بیفتد. بعد از این مرحله، باید اقدام به تحقق استعداد را مد نظر قرار دهیم. راز ثروت شما را به […]