مثبت فکر کنید و بحث‌های درونی منفی را حذف كنید

فکرمثبت کنید

ر مثبت فکر کنید و بحث‌های درونی منفی را حذف كنید  مثبت فکر کنید چگونه ؟  اولین قدم، كسب آگاهی است؛ یعنی قبل از هر چیز باید فكرهای منفی را بشناسید و سعی كنید مثبت فکر کنید ؛ البته فراموش نكنید این كار ابتدا خیلی سخت است و نباید ناامید شوید؛ ولی وقتی راهش را […]