افسردگی چیست

افسردگی چیست

افسردگی چیست منظور از افسردگی حالتی میباشد که انسان بطور دراز مدت احساس سختی و ناراحتی میکند، پریشان حال و مضطرب میباشد و زندگی کسالت آور و دلتنگ کننده احساس میشود. وقتی که انسان دچار افسردگی شده باشد در رابطه با هیچ چیزی ابداً قادر به احساس خشنودی، رغبت و لذت نمیباشد. برای انسان افسرده شروع […]