تفکر مثبت،عزت نفس را افزایش می دهد

تفکر مثبت عزت نفس را افزایش می دهد

تفکر مثبت،عزت نفس را افزایش می دهد،تفکر مثبت ما را در دستیابی به اهدافی که تعیین کرده‌ایم کمک می‌کند و به نوبه خود منجر به مزایای بی‌شماری از جمله: احساس شادی؛ افزایش احساس عزت نفس و خودکارآمدی، بهبود سلامت و روابط مثبت با دیگران، مدیریت بهتر چالش‌ها و یادگیری از اشتباهات می‌شود. بنابراین عزت نفس […]