باورهای غلط در مورد پول

باورهای غلط در مورد پول

باورهای غلط در مورد پول شاید شما هم یکسری باور غلط درمورد پول داشته باشید. که باعث میشود شما به آن نرسید. ولی باید بدانید که چیزی که به شما خدمت میکند، پول است. و شما مالک آن هستید، و آن خدمتکار با وفای شماست. هیچ وقت در مورد پول غلط فکر نکنید. پول در […]