علت ترس کودک از غریبه ها

علت ترس کودک از غریبه ها

علت ترس کودک از غریبه ها شاید شما در مهمانی تصویر کودکی را دیده اید که مدام به پدرو مادرش می چسبد و حتی حاضر نیست لحظه ای از آن ها جدا شود و در مقابل محبت و توجه دیگر افراد حاضر در مهمانی قشقرقی به پا می کند که فرد را از کرده خودش […]