حسابداری چیست

حسابداری چیست

حسابداری چیست تعاریف متعدد و مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که یکی از آنها عبارت است از: حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و […]