خصوصیات افراد حاضر جواب

خصوصیات افراد حاضر جواب

خصوصیات افراد حاضر جواب قدرت بیان خیلی خوب و هر سخن را همان لحظه و سر بزنگاه جواب دادن را در اصطلاح حاضرجوابی می گویند. بسیاری از افراد حاضرجوابی را با تخریب دیگران اشتباه می گیرند و از آن برای تحقیر دیگران استفاده می کنند. بسیاری از افراد دوست دارند که این توانایی را داشته […]