تاریخچه مد

تاریخچه مد

تاریخچه مد مد می‌تواند در یکی از موارد زیر بکار رود: مد (پوشاک)، مد (آمار): در یک داده آماری به مقداری که بیشترین بار اتفاق افتد مد گویند. جزر و مد (در جزر و مد): تغییر سطح آب به خاطر تاثیر نیروی گرانشی و … اما آنچه در این مقاله مقصود ماست مد در پوشاک […]