بیداری انگیزه درون

بیداری انگیزه درون

بیداری انگیزه درون ، بیداری انگیزه درون از درون خودتان شکل می‌گیرد و شما را راضی می‌کند که دست به یک رفتار خاص بزنید. این مفهوم در مقابلِ انگیزه بیرونی قرار دارد که در آن منبع انگیزه، دریافت پاداش یا دوری از مجازات است. انگیزه چیست ؟ انگیزه یعنی میل به انجام اما انجام به […]