دروغ گویی در محیط کار

دروغ گویی در محیط کار

دروغ گویی در محیط کار همه‌ ما گاه و بیگاه دروغ گفته ایم، گاهی دروغی کوچک که خیلی هم مهم نبوده و تاثیر زیادی نداشته، و گاهی هم دروغی بزرگ که نهایتا به ضرر گوینده یا سایرین تمام شده است. به طور کلی باور داریم که دروغ گویی امر خوبی نیست و سعی در انجام ندان و […]