نکاتی درمورد اشتباهات تغذیه ای

نکاتی در مورد اشتباهات تغذیه ای

نکاتی  درمورد اشتباهات تغذیه ای ، عادت های غذایی مردم کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. در ایران غذا بسیار مورد احترام است و سفره، یعنی جایی که غذا رویش سرو می شود حرمت دارد. ایرانیان غذاهایشان از تنوع بالایی برخوردار است و از هر چهار گروه غذایی استفاده می کنند اما متاسفانه ما ایرانی […]