اسم هر گل چه پیامی دارد

اسم هرگل چه پیامی دارد

اسم هر گل چه پیامی دارد ، سمبل ‌گرایی گل‌ها و اهمیت مفهوم گل ها از آسیا و خاورمیانه نشأت گرفته است. در این مناطق گل‌های مشخصی مانند نیلوفر، مقدس تلقی می‌شده است. این رویکرد در اثر‌های هنری به‌ جا مانده از آن دوران نیز، منعکس شده است. مثلا در رابطه با نماد گل ها […]