شم اقتصادی چیست

شم اقتصادی

 شم اقتصادی کی از مشکلات موجود در کشور ما بخشی از آموزش هایی است که در خانواده، مدرسه و دانشگاه ارائه می شود بدون آنکه هدف از آموزش آنها مشخص گردد. آموزش می بینیم که صرفاً شغلی داشته باشیم یا اینکه کارمند شویم و نه کارآفرین. کارآفرین یعنی کسی که با استفاده از ایده، فکر […]