استعداد مهم است یا تلاش

استعداد مهم است یا تلاش

استعداد مهم است یا تلاش بنظر شما استعداد مهم است یا تلاش. ما باید اول از هرچیزی حقیقت تلاش را بدانیم. امروزه همه دوست دارند به موفقیت های خیلی بزرگی دست پیدا کنند. و توی جامعه ما اگر کسی به موفقیتی برسد، سریعا به او لقب با استعداد بودن را میدهند. متاسفانه نمیدانند این تلاش […]