ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی چیست

ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی

ارزش های  موجود در فرهنگ کارآفرینی ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی را در این مقاله به شرح زیر بیان می کنیم. 1-كارآفريني فرهنگ درك تغيير و كشف فرصت: استقبال از تغييرات همگامي با تغييرات درك فرصت‌هاي ناشي از تغييرات و بهره‌برداري از آن ايجاد بستري مناسب در جهت ايجاد رهيافت نوين و كنار گذاشتن […]