راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری

استراتژی های سرما یه گذاری

راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری سرمایه گذاری تعریف های گوناگون و در عین حال مشابهی از مفهوم واژه سرمایه گذاری ارائه شده است. می توان گفت سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارائی دیگر که با هدف به دست آوردن سود، برای مدتی در زمان آینده نگهداری […]