۷ گام برای تهیه یک استراتژی بازاریابی ایمیلی موفق

بازاریابی ایمیلی

۷ گام برای تهیه یک استراتژی بازاریابی ایمیلی موفق بازاریابی ایمیلی را از جهاتی می‌توان یکی از روش‌های نسبتاً جدید بازاریابی بعد از گسترش استفاده از اینترنت برشمرد و از جهتی دیگر، در مقایسه با روش‌های بازاریابی جدید از قبیل بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، آن را یک روش سنتی به حساب آورد. با این حال، همین […]