رهایی از بدبینی

رهایی از بدبینی

رهایی از بدبینی بدبینی یک حالت درونی و از صفات بسیار بدی است که از زوایای متعدد قابل بحث است؛ زیرا آثار منفی فردی و اجتماعی، روحی و جسمی، اخروی و دنیوی زیادی دارد. در این مقاله ضمن بیان آثار و علل بدبینی، راه هایی برای درمان آن را برای ما بیان نمودیم، با ما […]