آزمایش انعقاد خون  و دلیل انجامش

ازمایش انعقاد خون و دلیل انجامش

آزمایش انعقاد خون  و دلیل انجامش ، انجام آزمایش انعقاد خون یکی از آزمایش‌های ضروری است. لخته شدن خون از خونریزی بیش از حد در هنگام جراحت یا بریدگی پوست جلوگیری می‌کند. اما خونی که در رگ های شما جریان دارد نباید لخته شود. اگر لخته در رگ ایجاد شود، ممکن است از طریق جریان […]