تعاریف و مفهوم فضاي کسب و کار

فضای کسب و کار

فضاي کسب و کار از آنجایی که فعالیت هاي اقتصادي بیشتر موجب رشد سرمایه گذاري، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم،مالیات براي دولت و رفاه جامعه می گردد کلیه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار توسط فعالان اقتصادي تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادي انجام داده اند اهمیت اقتصادی چیست . امنیت اقتصادي را […]