ارتعاش جذب ثروت

ارتعاش جذب ثروت

ارتعاش جذب ثروت ،قانون جذب (Law of Attraction) یک قانون ثابت در جهان است که همیشه و در همه جا در حال عمل کردن است. البته بهتر است بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اصلی قانون ارتعاش نام دارد.   ارتعاش جذب پول ارتعاش جذب پول زمانی در ذهن یک شخص […]