مهارت های نرم برای موفقیت کسب وکار

مهارت های نرم برای موفقیت کسب و کار

مهارت های نرم برای موفقیت کسب وکار،اگر بخواهیم تعریف ساده ای از مهارت های نرم داشته باشیم می توان گفت مهارت های نرم آن دسته از مهارت های ذهنی هستند که ارزیابی کمیت آنها به راحتی امکان پذیر نیست مثل توانایی مذاکره یا توانایی کار تیمی. در حالیکه میزان مهارت های سخت در افراد به […]