تاثیر افکار مثبت یا منفی در زندگی

تاثیر افکار مثبت یا منفی بر زندگی

تاثیر افکار مثبت یا منفی در زندگی، اگر یک فکر در ذهن شما باعث ایجاد احساس منفی می‌شود، باید آن را با اندیشه یا طرز تفکر دیگری جایگزین کنید چرا که افکار شما با فرستادن ارتعاش به کائنات باعث بروز همان اتفاق در زندگیتان می‌شوند یا به عبارتی بر هر اندیشه یا موضوعی تمرکز کنید، […]