چگونه احساس تنهایی نکنیم

چگونه احساس تنهایی نکنیم

چگونه احساس تنهایی نکنیم برخی بر این باور اشتباه هستند که تنهایی به معنی نبودن در جمع و زندگی انفرادی است. این درحالی است که بسیاری از افرادی که حتی در خانواده های پرجمعیت زندگی می کنند هم دچار احساس تنهایی می شوند. آیا هر چند وقت یک بار، حس تنهایی به شما دست می […]