زندگی نامه حکیم خیام نیشابوری

زندگی نامه حکیم نیشابوری

زندگی نامه حکیم خیام نیشابوری ، حکیم خیام نیشابوری از فیلسوفان و ریاضیدانان و ستاره شناسان و شاعران نیشابوری هستند که در سایت راز ثروت به زندگی نامه این حکیم بزرگ میپردازیم.   زندگی نامه خیام نیشابوری حکیم عمر خیام نیشابوری با نام غیاث الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری در ۲۸ اردیبهشت سال […]